Försäljnings och leveransvilkor

Tillämplighet
Dessa försäljnings- och leveransvillkor gäller från och med det datum då de publiceras på Baca Lighting:s webbplats och ersätter tidigare publicerade försäljnings- och leveransvillkor. Baca Lighting äger rätt att ändra försäljnings- och leveransvillkor utan föregående avisering. Baca Lighting förbehåller sig rätten att vägra sälja sina produkter.

Betalning
Försäljning sker efter sedvanlig kreditprövning mot faktura som förfaller till betalning trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning sker försäljning mot postförskott eller förskottsbetalning. Vid postförskottsförsändelse tillkommer en avgift enligt Postens prislista. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utstående belopp med åtta (8) procent plus gällande referensränta från förfallodagen. Baca Lighting tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift.

Fraktkostnad
Fraktkostnad tillkommer på alla ordrar. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger, om den är skymmande, omfattar flera kollin eller måste levereras på pall.

Leverans
Baca Lighting anlitar i första hand DHL för leveranser. Godset levereras direkt till mottagande företags leveransadress. DHL gör ett (1) försök att köra ut godset och utkörning sker då mellan klockan 08:00 och 16:00 på vardagar. Finns ingen på plats för att ta emot godset så levereras det till närmaste postcenter/-terminal för avhämtning. Ny utkörning kan beställas via DHL kundtjänst mot en extra avgift.
Om leveransadressen är en postbox levereras godset med postpaket till DHL utlämningsställe. För detta uttages en extra avgift enligt DHL's prislista. Utkörning ingår ej i denna tjänst och kan ej heller beställas i efterhand I undantagsfall, beroende på godsets beskaffenhet eller kritisk leveranstidpunkt, kan leveranser ske med åkeri, buss, tåg, flyg eller bud. Överenskommelser gällande denna typ av specialleveranser sker alltid i samråd med kunden.

Transportskada
Transportskada skall på ankomstdagen av leveransen anmälas till anlitat transportföretag och till Baca Lighting på telefon +46 11-13 69 93 eller e-post  info@baca.se

Ej utlöst försändelse
För försändelse som ej lösts ut utan istället gått i retur till Baca Lighting debiteras en avgift på 300:- (exkl. moms) för att täcka Baca Lighting:s frakt- och administrationskostnader.

Reklamation
Kunden har skyldighet att ankomstdeklarera varan för att kontrollera att den är felfri (för transportskada, se ovan).
För att åberopa att en vara är felaktig skall kunden reklamera till Baca Lighting  inom trettio (30) dagar från fakturadatum samt returnera varan.

Vid reklamation skall kunden kontakta Baca Lighting på telefon +46 11-13 69 93 eller e-post  info@baca.se och uppge fakturanummer samt orsak till reklamation för att erhålla returnummer. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är giltigt under fjorton (14) dagar under vilken tid varan skall ha kommit Baca Lighting tillhanda.
Vid retur av varan skall returfrakten till Baca Lighting vara betald samt skall kopia på faktura, uppgift om giltigt returnummer och en detaljerad beskrivning av åberopat fel medfölja. Är frakten ej betald eller om returnummer eller annan handling saknas återsänds varan till kunden utan åtgärd. Baca Lighting förbehåller sig rätten till produktkontroll av varan samt debitera 300:- (exkl. moms) i testavgift om varan ej skulle vara felaktig och reklamation ej accepteras.

Garanti
Garanti på Baca Lighting:s egna produkter är två (2) år från det att fakturan är betald. Garanti på varor som ej är Baca Lightings egna lämnas av respektive tillverkare. Baca Lighting lämnar ingen ytterligare garanti utöver den av tillverkaren specificerade.

Ansvar för fel
Föreligger fel som Baca Lighting ansvarar för, åtar sig Baca Lighting att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation, omleverans eller återbetalning av köpeskillingen.
Baca Lighting:s ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa försäljningsvillkor. Baca Lighting bär således inget direkt eller indirekt ansvar för till exempel, men ej begränsat till, leveransförseningar, inkompatibilitet, skadebringande egenskaper i produkterna, felaktig installation, driftsavbrott, merarbete, utebliven vinst eller annan ekonomisk skada. 

Fel på webbplatsen
Baca Lighting reserverar sig för eventuella skrivfel, felaktiga uppgifter eller utelämnande på denna webbplats. Detta avser både prisuppgifter och produktinformation.

Force Majeure
Vi anser oss befriade från att fullgöra våra förpliktelser i detta avtal om detta beror på ändrar lagstiftning, myndighetsåtgärd, konflikt på arbetsmarknaden, brand, översvämning, krig, terrorism, olyckshändelse av större omfattning eller liknande händelse.